2022 TOHS Boys Varsity v Agoura2022 TOHS Boys Varsity v Newbury Park2022 TOHS Boys Varsity v Calabasas NWM2022 TOHS Boys Varsity v Oaks Christian2022 TOHS Boys Varsity v Westlake2022 TOHS Boys SophFrosh v Westlake NWM2022 TOHS Boys JV v Westlake NWM2022 TOHS Boys JV v Newbury Park NWM2022 TOHS Girls Varsity v Newbury Park NWM